Algemene voorwaarden

Detox Den Haag

R U S T & R E L A X

Algemene Voorwaarden

De eenmanszaak handelend onder de naam Detox Den Haag op het gebied van

alternatieve gezondheidsbehandelingen, voedings- en suppletieadviezen

 

Overeenkomst

Elke door Detox Den Haag gesloten overeenkomst tot het verrichten van diensten.

 

Offerte

Het door Detox Den Haag gedane aanbod tot het verrichten van diensten.

 

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Detox Den Haag

opgemaakte offertes en aangegane overeenkomsten. Deze Voorwaarden worden geacht

ook te zijn bedongen voor rechtspersonen of natuurlijke personen die direct of indirect

betrokken zijn bij de dienstverlening van Detox Den Haag.

 

Van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien

Detox Den Haag schriftelijk met de wijziging akkoord is gegaan. De wijziging geldt alleen

voor de overeenkomst/offerte waarvoor het schriftelijke akkoord is gegeven. Detox Den

Haag is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden in de loop van de uitvoering van een

opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt, waarna

de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn.

 

Alternatieve gezondheidsbehandeling en voedingsadviezen

A. de Graav is een orthomoleculair epigenetisch therepeut. De door Detox Den Haag geleverde diensten zijn geen geneeskundige behandelingen en/of geneeskundige adviezen. De door Detox Den Haag geleverde diensten zijn geen vervanging voor geneeskundige behandelingen, geneeskundige ingrepen en/of geneeskundige

adviezen. Detox Den Haag geeft geen garantie op een bepaald eindresultaat.

 

Afname van de diensten van Detox Den Haag geschiedt onder de voorwaarde dat u

voorafgaand advies inwint bij uw huisarts met betrekking tot de diensten van Detox Den

Haag. Door een reservering voor de diensten van Detox Den Haag te maken, geeft u aan

kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en eventuele risico’s bij

afname van de diensten te accepteren.

 

Instructies

U dient ten allen tijde instructies en aanvullende aanwijzingen van het personeel

van Detox Den Haag alsmede de door Detox Den Haag ingeschakelde

hulppersonen op te volgen. Minderjarigen (kinderen tot en met 17 jaar), dienen

toestemming ouders/voogd te hebben.

De Bio Cleanse Unit (gebruikt bij voetenbad) mag onder geen enkele omstandigheid

gebruikt worden als een van de volgende situaties zich voordoet:

- Gebruik van geneesmiddelen

- Zwangerschap en borstvoeding

- Gebruik van pace maker of andere ingebrachte elektronische apparaten

- getransplanteerde organen

 

Aansprakelijkheid

Aansprakelijk van Detox Den Haag wordt alleen aangenomen ingeval er sprake is van een

toerekenbare tekortkoming of ingeval van aangetoonde opzet of bewuste roekeloosheid bij

het uitvoeren van de diensten door Detox Den Haag.

 

De Aansprakelijkheid van Detox Den Haag uit toerekenbare tekortkoming of andere

wettelijke grond is beperkt tot de directe schade. Indirecte schade, daaronder begrepen,

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, vallen

buiten de aansprakelijkheid van Detox Den Haag.

 

Detox Den Haag is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het niet

opvolgen van instructies of aanwijzingen zoals verstrekt door Detox Den Haag of de door

haar ingeschakelde hulppersonen.

 

De aansprakelijkheid van Detox Den Haag is ten alle tijde beperkt tot het bedrag waarvoor

Detox Den Haag zich redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan

worden verleend.

 

Elke aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien er na de behandeling of het advies een

periode van meer 6 weken is verstreken.

 

 

Detox Den Haag KvK: 65648692 Orlandostraat 26 2548 HZ Den Haag tel:06 - 47 86 86 51